Μαθητικός Πληθυσμός

Στο Δημοτικό μας φοιτούν 176 παιδιά, κατανεμημένα σε 10 τιμήματα,  Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί..

ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗΣ
Α΄1 11 7 18 38
Α΄2 10 10 20
Β΄1 10 5 15 27
Β΄2 7 5 12
Γ΄1 9 10 19 37
Γ΄2 8 10 18
Δ 8 14 22 22
E΄1 11 7 18 32
Ε’2 9 5 14
ΣΤ 7 13 20 20
ΣΥΝΟΛΟ 90 86 176 176

Το σχολείο μας προάγει τη δημοκρατικότητα και προωθεί την μαθητική αυτοδιοίκηση. Δύο φορές το χρόνο γίνονται εκλογές στα τμήματα για ανάδειξη του Μαθητικού Συμβουλίου της τάξης, όπως και εκλογές για ανάδειξη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές αυτές συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, και λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες  κατατίθενται στο σύλλογο των δασκάλων για έγκριση.

Μαθητές των μεγάλων τάξεων αναλαμβάνουν επίσης ευθύνες παιδονομίας, εποπτείας δράσεων και καθαριότητας, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη επίβλεψη της παιδονομίας και στην οργάνωση παιχνιδιών την ώρα των διαλειμμάτων.

Καθημερινά, ομάδα παιδιών από κάθε τμήμα, αναλαμβάνει την ευθύνη της τραπεζοκομίας, και βοηθά στην καθαριότητα της αίθουσας σίτησης.