Αποστολή και Στόχοι

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  • Η διασφάλιση ουσιαστικών ευκαιριών μάθησης στα  παιδιά του σχολείου μας, για ολόπλευρη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό), μέσω της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης, ώστε να μην είναι αναγκαίο να καταφεύγουν σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης που να είναι βασισμένη στις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις, τις πανανθρώπινες αξίες και στις  αλήθειες της Ορθόδοξης πίστης μας  και τις αρχές και αξίες της ελληνικής φυλής μας

ΣΤΟΧΟΙ «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 -2017

1. Περαιτέρω βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ( Ελληνικά – προφορικός λόγος, ορθογραφία – γραμματική – γραπτός λόγος , Μαθηματικά – καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης, Αγγλικά, Η/Υ …
2. Αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και μάθηση – διαθεματική προσέγγιση – ομαδοσυνεργατική προσέγγιση ερευνητικές εργασίες (project) σε θέματα θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης, περιβάλλοντος και αειφορίας
3. Συναισθηματική ανάπτυξη, ασφάλεια και υγεία, κώδικας καλής συμπεριφοράς, αρχές και αξίες από την ορθόδοξη πίστη μας
4. Συνεργασία σχολείου οικογένειας, με ενεργό εμπλοκή των γονιών
5. Aξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση – Εισαγωγή στη διδασκαλία ρομποτικής – Τεχνολογική αναβάθμιση σχολείου.

ΣΤΟΧΟΙ Υ.Π.Π.

Το «Κρυφό Σχολειό», ως σχολείο του αυτού τύπου, εφαρμόζει τις οδηγίες και υλοποιεί τους στόχους της χρονιάς που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπλέον όμως θέτει και τους δικούς του «υπό έμφαση» στόχους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.

  1. . Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας
    2. Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού
    3. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»